Adatkezelési és adatvédelmi tájékoztató

Az Adatkezelő adatai
A Baksa Mónika Anna egyéni vállalkozó által üzemeltetett
http://www.polinezmasszazstanfolyam.com weboldalon folytatott adatkezelésekről.

Hatályos: 2019. május 22-től visszavonásig

Vállalkozó neve: Baksa Mónika Anna egyéni vállalkozó
Székhely: 1191 Budapest, Hunyadi utca 29. 1/3.
Adószám: 69906590-1-43
Nyilvántartási szám: 53856252
Telefonszám: +36 70 380 2263
E-mail cím: polinez.masszazstanfolyam@gmail.com

Jelen Adatvédelmi és adatkezelési tájékoztató tartalmazza fenti Adatkezelő adatkezelési elveit, az adatkezelések körét, célját, időtartamát, és jogalapját. Az Adatkezelő tájékoztatja ügyfeleit a személyes adatok kezelése körében követett gyakorlatáról, a személyes adatok védelme érdekében tett szervezési és technikai intézkedéseiről, valamint az érintettek jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről.

A tájékoztatóban használt kifejezések értelmezése

érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy
személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat
hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez
tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri
adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja
adatkezelés: a személyes adatokon végzett cselekmény, így azok felvétele, gyűjtése, tárolása, különböző célokra történő felhasználása, továbbítása, módosítása
adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele
nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele
adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges
adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik
adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján adatok feldolgozását végzi; • adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége
harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval

Az adatkezelés alapjául szolgáló jogszabályok

A honlap üzemeltetője Baksa Mónika Anna e.v. adatkezelői tevékenységére vonatkozóan a szabályzat és tájékoztató teljes tartalmát önmagára nézve kötelezőnek tekinti. Az adatkezelő kiemelt figyelmet fordít arra, hogy adatkezelése során az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek, valamint a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság tevékenysége során kialakult adatvédelmi gyakorlatnak megfelelően véve járjon el.

A kezelt adatok köre és az adatkezelés célja

Eseménnyel kapcsolatos adatkezelés
Eseményre való jelentkezéshez kapcsolódó adatkezelés célja
A www.polinezmasszazstanfolyam.com weboldal által meghirdetett tanfolyamokra, gyakorlónapokra és egyéb eseményekre jelentkezők, résztvevők nyilvántartása, regisztrációja kapcsolattartás, tájékoztatás küldése céljából. Az adat beérkezés az „JELENTKEZÉSI LAP” űrlap online kitöltésével, az adatkezeléshez való hozzájárulással és az adatvédelmi, adatkezelési szabályzat és tájékoztató elfogadásával jön létre.

A kezelt adatok köreJelentkező teljes neve
Email cím
Telefonszám
Számlázási cím
Üzenet szövege

Az adatkezelés jogalapja
Az érintett tevőleges hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett az Adatvédelmi és adatkezelési tájékoztató online felületen történő adatkezeléshez megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez.

Az adatkezelés időtartama
A meghirdetett eseményre való jelentkezés vagy érdeklődéshez kapcsolódó személyes adatok kezelésének időtartama maximum 5 év. Felhasználó a hozzájárulását a polinez.masszazstanfolyam@gmail.com e-mail címre küldött levelében bármikor visszavonhatja.

Az adatokhoz való hozzáférés és az adatbiztonsági intézkedések

A Szolgáltató megteszi a szükséges technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja a szükséges eljárási szabályokat annak érdekében, hogy biztosítsa a Felhasználó által megadott, illetve hozzáférhetővé tett személyes adatok biztonságát az adatkezelés teljes folyamata során. Mindent megtesz annak érdekében, hogy a megosztott adatokat gondosan dolgozza fel és biztonságosan tárolja.

Az adatokat megismerők személyek köre, adattovábbítás, adatfeldolgozás

Az Adatkezelő a www.polinezmasszazstanfolyam.com honlap működtetését, üzemeltetését saját személyében Baksa Mónika Anna e.v. látja el (a továbbiakban: közreműködő) és jogosult megismerni a feltöltött adatokat. Ezen adatokat Adatkezelő nem teszi közzé, harmadik személy(ek) részére nem adja át, és saját céljaira nem használja fel. A fentieken túl az Érintettre vonatkozó személyes adatok továbbítására kizárólag törvényben kötelezően meghatározott esetben, illetve az Érintett hozzájárulása alapján kerülhet sor.

Az Ön információinak biztonságát a következő módon védem:az információkhoz való hozzáférést korlátozom (csak azok férhetnek hozzá, akik számára az a fent említett célok elérése érdekében szükséges)
a felhasználó személyes adatait bizalmasan kezelem, illetékteleneknek nem szolgáltatom ki
az adatokat nem hozom nyilvánosságra
az adatkezelésben nincsenek egyéb személyes közreműködők

Tárhely szolgáltató adatai
Név: Automattic Inc.
Székhely: 60 29th Street #343 San Francisco, CA 94110
Honlap: http://www.wordpress.com

Online számlázó program üzemeltetőjének adatai
Octonull Kft.
Cégjegyzékszám: 01-09-1981177
Iroda: 8230 Balatonfüred Jókai u 5.
Székhely: 1085 Budapest, József körút 74. I. em. 6.
hello@billingo.hu

A szerződött adatfeldolgozó és adatkezelő partnerek kizárólag az adatkezelő által adott utasítás alapján (kivéve jogi előírás alkalmazása), titoktartási kötelezettséget vállalva kezelik a partnerek személyes adatait.

A vevők részére kiállított számlák és az azokon szereplő személyes adatok kezelése

Az adatkezelő az általa nyújtott szolgáltatásról, vagy a megvásárolt termékekről számlát állít ki a vendég vagy a vásárló részére. A számla az érintett nevét, címét tartalmazza. A számlát jogszabályban írt kötelezettség teljesítése érdekében állítja ki az adatkezelő. A számlán szereplő személyes adatok kezelésének jogalapja a jogszabályban írt kötelezettség teljesítése. Az adatkezelő a számlán szereplő adatokat a jogszabályban írt megőrzési idő figyelembevételével, 5 évig tárolja.

Az adatkezelő közösségi oldalai

Az adatkezelő Facebook, valamint Instagram oldalt is üzemeltet, itt is sor kerül a személyes adatok kezelésére. Az adatkezelő ezeken az oldalakon is népszerűsíti tevékenységét. Ezeket az adatkezelő marketing célokra használja, további célja, hogy az érdeklődők megismerjék tevékenységét. A Facebook és az Instagram oldalon a követők személyes adatainak kezelésére kerül sor. Az adatkezelés a követéssel adott hozzájárulás jogalappal történik.

Az adatkezeléssel érintett személyek jogai

Tájékoztatáshoz való jog
A tájékoztatásnak már a személyes adatok felvétele előtt meg kell történnie. Az Adatkezelő köteles megfelelő méretű, nyelvű, egyszerű nyelvezetű és könnyen fellelhető információt adni az adatkezelés lényeges szempontjairól (ki, mit, mire, hogyan, mettől meddig használ, stb.) Az adatkezeléssel érintett személy bármikor jogosult tájékoztatást kérni a weblap szolgáltatásaival összefüggésben kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról, a jelen tájékoztatóban megadott elérhetőségeken, illetve a honlapon is elhelyezett elérhetőségeken kapcsolatba léphet az adatkezelővel. A kérést biztonsági okokból a Honlap kezelőnél regisztrált email címről küldött elektronikus levélben meg kell erősíteni.

Hozzáféréshez való jog
Az érintett kérhet tájékoztatást arról, hogy történik-e rá vonatkozó adatkezelés, és ha igen, akkor mely adatait kezelik.

Adatvédelmi, adatkezelési szabályzat és tájékoztató online felületen történő adatkezeléshez

Adatok helyesbítésének kérése
Az érintett jelezheti, hogy a kezelt adatok pontatlanok, és kérheti, hogy azok helyett mi kerüljön feltüntetésre – megjegyzem, hogy az érintett által megadott adatok pontosságáért az adatkezelőt nem terheli a felelősség.

Törléshez való jog
Az érintett emailben, egyértelmű beazonosíthatóság biztosításával (regisztrált név megjejölése és email cím, illetve arról való elküldés) bármikor kérheti adatai törlését. Az adatkezelőnek tájékoztatnia kell mindazokat, akik számára nyilvánosságra hozta az érintett adatot, hogy minden hivatkozást, illetve náluk tárolt személyes adatot töröljenek. Ennek célja az, hogy – hacsak annak jogi vagy észszerű akadálya nincs – az érintett adat „tűnjön el” a fellelhető adatbázisokból.
Az adatkezelés korlátozásához való jog

Bizonyos esetekben a személyes adatok kezelésével érintett személy kérheti személyes adatai kezelésének korlátozását – például egy tisztázatlan, jogvitás helyzetben

Adathordozhatósághoz való jog
Az érintett kérheti, hogy a rá vonatkozóan kezelt adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban (pl. .doc, .pdf stb.) megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

Tiltakozáshoz való jog
Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból kifolyólag bármikor tiltakozzon személyes adatainak meghatározott okból történő kezelése ellen. Ez tipikusan akkor szokott megtörténni, amikor az érintett nem adta hozzájárulását személyes adatai adott kezeléséhez. A személyes adatok valódiságáért, pontosságáért kizárólag a Felhasználó tartozik felelősséggel. Az adatkezelő a megadott személyi adatok valódiságát nem ellenőrzi.

Az adatkezelő ezúton tájékoztatja Önt, hogy megkeresésére 30 napon belül válaszol. A postai úton küldött tájékoztatási kérelmekre postai úton, az e-mailen küldött kérelmekre, e-mail útján válaszol az érintetteknek.

Jogorvoslati lehetőség

Amennyiben az adatvédelemmel, adatkezeléssel kapcsolatban bármilyen további kérdés, kérés merül fel, kérem, írjon meg a polinez.masszazstanfolyam@gmail.com e-mail címre. A személyes adatok kezelésének jogsérelme esetén az illetékes törvényszékhez, illetve a Fővárosi Törvényszékhez fordulhat, jogorvoslati lehetőségért a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz lehet fordulni.